क्यामेरामेन

उसको आकृति बन्दी भयो
अब कहिले
रिहा हुने हो
उसलाई बन्दी बनायो
एकजना
क्यामेरा
मेनले !

No comments:

Post a Comment