कलम तरवार

कलमको मसीको महत्व
पढ्नमा होइन लेख्नमा छ
तरवारको धारको परिभाषा
युद्धमा छ,
शान्तिमा अवश्य हैन
र,
यसैले त
तरवारको मिठास पनि
हारमा होइन
जीतमा छ ।

No comments:

Post a Comment