शिक्षा

कक्षा
कोठामा
पिचिक्क थुक्दै
शिक्षक भट्याउने गर्छ
जताततै थुक्नु हुंदैन
टाइफाइड लाग्छ ।

No comments:

Post a Comment