ताओ चिङ बगिराख/बगिराख

- स्व. बिमल गुरुङ


नदी हो
देखेको छु
छेउछाउका बगरहरुले रोक्न सकेको देखेको छैन
ताओ चिङ बगिराख ... बगिराख

सूर्य हो
सूर्यको झुल्काईलाई कसैले छेक्न सकेको छैन
ताओ चिङ; उदाईराख ... उदाईराख

आकाश हो
बादलहरुले छोप्न सकेको देखेको छैन
ताओ चिङ हाँसिराख हाँसिराख ।

ताओ चिङ बगिराख... बगिराख ...
बगिराख

No comments:

Post a Comment